Nieuws

 • Nieuwe standaardprocedures Bodemdecreet van kracht op 23 februari 2017

  01.02.2017

  De OVAM heeft op haar website enkele nieuwe standaardprocedures ter beschikking gesteld voor het opstellen van bodemonderzoeks- en saneringsrapporten. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 23 februari 2017.

 • Onze kantoren zijn gesloten op maandag 26/12/2016

  16.12.2016

  Het Grondwijzer team wenst u van harte prettige feestdagen. Tijdens het jaareinde wordt onze dienstverlening enkel op 26 december een dagje geschorst. Alle andere werkdagen kunt u ons bereiken op de gekende coördinaten.

 • Grondwijzer controleert op het terrein

  21.06.2016

  Grondwijzer heeft de voorbije weken opnieuw controles uitgevoerd op werven waarvoor nooit een grondverzettoelating werd aangevraagd. Het resultaat was ontnuchterend. Meer dan 30% van de gecontroleerde projecten, waren intussen gerealiseerd zonder de vereiste documenten.Onze vaststellingen worden doorgegeven aan de cel handhaving van de OVAM. De komende weken en maanden zullen onze controles blijven doorgaan. We houden u hiervan op de hoogte

 • Onze kantoren zijn gesloten op vrijdag 22/7/2016

  20.06.2016

  Onze kantoren zullen uitzonderlijk gesloten zijn op vrijdag 22/7/2016. We wensen u alvast een prettig verlof toe!

 • Nieuwe regels om fijn stof van bouwwerken te beperken

  06.06.2016

  Vanaf 1 januari 2017 is een aannemer verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken de stofemissies zo laag mogelijk te houden. Bedoeling van de nieuwe milieuvoorwaarden in de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is om het fijn stof dat bij bouwwerken vrijkomt, te verminderen en de overlast voor omwonenden te beperken. De wetgeving is van toepassing op alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerken uitgevoerd in open lucht door een aannemer en die langer dan één dag duren. Activiteiten uitgevoerd door een particulier vallen niet onder het toepassingsgebied. 

 • Ground Control

  04.04.2016

  De voorbije maanden werden de actoren binnen het grondverzet bevraagd door auditoren van Ground Control.  Het initiatief van deze audit ligt bij de OVAM. Het doel was een screening uit te voeren van de huidige regeling. Nadien zullen conclusie getrokken worden zodat, indien relevant, de regelgeving bijgestuurd kan worden.We stellen vast dat bij een aantal leden de bevraging tot verwarring heeft geleid. Voor alle duidelijkheid: indien er wijzigingen aan de regelgeving zouden aangebracht worden dat zal dit via de OVAM gecommuniceerd worden via de gekende kanalen.Moest u hier alsnog vragen over hebben dan kunt u Thomas De Vriese contacteren.

 • Uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

  01.03.2016

  Op 23 februari 2016 is het uitvoeringsbesluit betreffende de omgevingsvergunning gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.Het decreet en het uitvoeringsbesluit zullen op 23 februari 2017 in werking zal treden.  

 • PCB's bij grondverzet

  PCB's bij grondverzet

  21.12.2015

  Bij het opstellen van technische verslagen wordt slechts zelden de uit te graven bodem op de aanwezigheid van PCB's onderzocht. Uit recente technische verslagen blijkt dat PCB's frequenter worden vastgesteld dan algemeen aangenomen. De vaststelling van een PCB-verontreiniging bij heranalyse, die initieel niet in het technisch verslag werd onderzocht, brengt echter ernstige gevolgen met zich mee. 

 • Onze kantoren zijn gesloten op 24/12 en 31/12

  03.12.2015

  Onze kantoren zullen gesloten zijn op 24/12/2015 en 31/12/2015. De overige dagen van de kerstvakantie kunt u ons zoals gewoonlijk bereiken van 8u30 tot 17u.

 • Studiedag grondverzet voor openbare besturen: presentaties nu te downloaden

  16.10.2015

  Op 13 oktober ll organiseerde Grondwijzer vzw een studiedag gericht op openbare besturen.Gelet op de opkomst, en de vele vragen die werden gesteld, blijkt nogmaals dat de onderwerpen nog steeds erg leven in de sector. De presentaties zijn hier te raadplegen: