Nieuwe Standaardprocedure Opmaak van een Technisch Verslag gepubliceerd

17.06.2020

Recent werd de nieuwe Standaardprocedure op de OVAMwebsite gepubliceerd. In dit artikel kan u ontdekken wat er vanaf 1 september 2020 zal veranderen.

De nieuwe Standaardprocedure Opmaak van een Technisch Verslag werd op 16 mei 2020 goedgekeurd door de minister en op 11 juni 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Technische verslagen die vóór 1 september 2020 bij Grondwijzer vzw worden ingediend, mogen opgemaakt worden volgens de oude of nieuwe procedure. (Graag even in het TV opnemen op basis van welke versie SP het TV werd opgemaakt.)

Technische verslagen die vanaf 1 september 2020 bij Grondwijzer vzw worden ingediend, moeten opgemaakt worden volgens de nieuwe procedure.

Graag lichten we de voornaamste wijzigingen even voor u toe (niet-limitatief):

 1. Er werd een nieuw hoofdstuk opgenomen omtrent onverenigbaarheid voor de bodemsaneringsdeskundige en de beheersmaatregelen die hieromtrent genomen kunnen worden. (2. Uitvoering)

 2. De eBSD moet de bovengrondse aanwezigheid van invasieve exoten op of in de onmiddellijke nabijheid van het uit te graven bodemmateriaal signaleren. (3.2.2 Omgevingskenmerken)

 3. Er werd verduidelijking gegeven bij het conceptueel sitemodel voor de vijfmeterstrook van de oever. (3.4 Conceptueel sitemodel)

 4. De tekst met betrekking tot de bemonstering van teelaarde of geroerde toplagen werd verduidelijkt: voor dikke lagen (>50cm) moet nu een afzonderlijk mengstaal samengesteld worden uit de bovenste deellaag van 50 cm dikte en een afzonderlijk mengstaal van het diepere deel van de laag. Voor de diepere deellagen is het dus niet meer nodig per diepere laag van 50cm een extra mengstaal samen te stellen. (4.1.3 Samenstelling van mengstaal)

 5. Voor de omrekening van het tonnage van een opgeslagen partij niet-steekvaste bodemmaterialen wordt een omrekeningsfactor 1,4 voor de verhouding massa/volume gehanteerd. (4.6 Laguneringsvelden en ontwateringsinstallaties)

 6. Voor de bepaling van de uitloogbaarheid blijft de verplichting bestaan om dit op 1/3 de van het aantal voor deze laag representatieve mengstalen uit te voeren. De uitloging kan nu echter bepaald worden op individuele stalen of op nieuw samengestelde mengstalen op voorwaarde dat (de samenstelling van) deze stalen representatief zijn. (5.4.2 Analysepakket indien herkomst gekend is en 5.4.3 Analysepakket indien herkomst niet gekend is)

 7. De spelregels voor het weerleggen van resultaten werden verder uitgewerkt:

  • Ofwel duplo heranalyse op hetzelfde staal

  • Ofwel dubbele herbemonstering in situ (1 staal te weerleggen met 2 nieuwe boringen + analyse)

  • Indien een in situ herbemonstering niet meer mogelijk is, kan enkel een betere milieukwaliteit toegekend worden indien de uitgegraven hoop minstens bemonsterd wordt volgens de procedure voor gestockeerde hopen. (5.6 Weerleggen van analyseresultaten)

 8. Het gebruik van de toetsingsmethodiek (6.4 Toetsingsmethodiek bij afwijkende analyseresultaten) bij afwijkende analyseresultaten is niet meer toegestaan voor:

 9. samengestelde partijen van ongekende herkomst of heterogene samenstelling

 10. partijen waarbij de norm voor asbest wordt overschreden

 11. De manier waarop de delfstoffentoets uitgevoerd moet worden werd verder toegelicht met een verwijzing naar de handleiding “Werkwijze delfstoffentoets” van het Vlaamse Planbureau voor Omgeving (VPO). (6.10 Delfstoffentoets)

 12. Bijlagen: indien het TV werd opgemaakt op een TOP/CGR/CSV worden de aanvoerweeglijsten een verplichte bijlage. Het volume van de partij dient berekend te worden op basis van het ingewogen tonnage. (7 Rapportage)

 13. Voor de beknopte beschrijving van de werken en volume-inschatting (3.3 Beknopte beschrijving van de werken en volume-inschatting) volstaat het niet langer om enkel de meetstaten toe te voegen. De meetstaten moeten worden omgerekend naar de te bemonsteren (deel)zones en de grondverzetstabellen zijn daarvan een samenvatting. Voor wegenwerken wordt minstens een onderscheid gemaakt tussen volumes die vrijkomen bij:

  • de (her)aanleg van de koffer het uitbreken van bestaande leidingen

  • het plaatsen van nieuwe leidingen

  • het plaatsen van inspectie- ea. Putten

  • overige constructies (buffers, overstorten, ….)

 14. Er werden verduidelijkingen aangebracht in de bemonsteringsstrategieën en wat verstaan moet worden onder een homogene/heterogene partij of partij van ongekende herkomst:

  • Indien de historiek van een partij bodemmaterialen niet in voldoende detail kan worden nagegaan (bij samengestelde partijen dus een uitgebreid historisch onderzoek op elk van de deelpartijen), wordt - voor het bepalen van de te analyseren parameters - de opgeslagen partij beschouwd als een partij van ongekende herkomst. (3.2.1 Historisch onderzoek - Algemeen)

  • Asbestverdachte partijen en partijen van ongekende herkomst moeten bemonsterd worden volgens de bemonsteringsstrategie voor samengestelde partijen of heterogene samenstelling. (4.5.2 Partijen van ongekende herkomst, samengestelde partijen van ongekende herkomst of heterogene samenstelling en asbestverdachte partijen)

  • Partijen waarvoor het technisch niet mogelijk was om ze gescheiden af te graven en die een hoop vormen samengesteld uit deelpartijen met verschillende gebruiksmogelijkheden, worden beschouwd als partijen met een heterogene samenstelling, ongeacht de locatie/het adres van herkomst. Een samengestelde partij blijft dus ook na afzeving heterogeen. (4.5.2 Partijen van ongekende herkomst, samengestelde partijen van ongekende herkomst of heterogene samenstelling en asbestverdachte partijen)

 15. De strategieën voor hopen (4.5 Opgeslagen hopen bodemmaterialen) werden in meer detail uitgewerkt:

  • Het aantal stalen te nemen met behulp van een wiellader werd opgenomen;

  • De grootte van een partij wordt nu in ton EN m³ uitgedrukt;

  • Voor partijen van ongekende herkomst, samengestelde partijen van ongekende herkomst of heterogene samenstelling en asbestverdachte partijen wordt nu ook verduidelijkt hoeveel mengstalen van boringen en oppervlaktestalen nodig zijn.

 16. Voor de uitkeuringsstrategie bij laguneringsvelden en ontwateringsinstallaties werd nu ook een staalnametabel opgenomen die de grootte van de partij uitdrukt in ton EN m³. Opgelet: bij de uitkeuring van specie wordt deze terug als steekvast beschouwd waardoor in de tabel terug een omrekeningsfactor van 1,6 wordt gehanteerd. (4.6 Laguneringsvelden en ontwateringsinstallaties)

 17. Voor de ondertekening en de verklaringen door de eBSD op het einde van het technisch verslag werden ook enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo moet de eBSD bijvoorbeeld verklaren niet in onverenigbaarheid te verkeren of dat hij bij een situatie van onverenigbaarheid beheersmaatregelen heeft genomen. (7.6 Ondertekening)

De standaardprocedure kan geraadpleegd en gedownload worden op de OVAM-website of in onze vakinformatie.

Mocht u nog vragen hebben, mag u ons natuurlijk steeds contacteren: 03 545 87 58 of grondwijzer@grondwijzer.be.

 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht