Technisch Verslag

Een technisch verslag is een bodemonderzoek dat wordt opgesteld onder leiding van een erkende bodemsaneringsdeskundige. Het wordt opgemaakt volgens de standaardprocedure ‘Opmaak van een technisch verslag’. Een technisch verslag moet worden opgesteld voor dat de uitgegraven bodem wordt gebruikt.

Een technisch verslag bepaalt de milieuhygiënische kwaliteit(en) en hergebruiksmogelijkheden van de uit te graven bodem of reeds uitgegraven bodem.Verder legt het eventuele bijkomende voorwaarden en uitvoeringsbepalingen vast aangaande de uitgraving en het hergebruik van de bodem.

De hergebruiksmogelijkheden worden vastgelegd in een driedelige code.

Na de opmaak moet een conform verklaring worden aangevraagd bij een erkende bodembeheerorganisatie.