Tijdelijk handelingskader PFAS - voorlopige afspraken VEB - VOBAS en de erkende bodembeheerorganisaties

17.10.2023

Zoals reeds gecommuniceerd via onze websites, nieuwsbrieven e.d. werd het tijdelijk handelingskader PFAS op 7 juli 2023 definitief goedgekeurd tijdens de ministerraad. De datum van in werking treden zal nog worden bepaald door Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir.

In afwachting van de officiële datum van inwerkingtreding, alsook de officiële goedkeuring van de flankerende codes van goede praktijk en richtlijn, hebben de sectorfederaties voor erkende bodemsaneringsdeskundigen VOBAS en VEB, en de erkende bodembeheerorganisaties Grondbank en Grondwijzer, een onderlinge gentlement’s agreement opgesteld. Concreet werden met deze gentlemen’s agreement een aantal operationele afspraken gemaakt met betrekking tot de opmaak van technisch verslagen en het afleveren van conformverklaringen, in afwachting van de officiële goedkeuring.

Met dit agreement beogen de vermelde organisaties het volgende:

 • Het vermijden van onduidelijke situaties die later tot discussies zouden kunnen leiden, bvb. in het kader van de aanbestedingen en prijsoffertes;
 • Vermijden dat officiële documenten (technische verslagen en conformverklaringen) in omloop komen, waarvoor geen definitief goedgekeurde basis bestaat (o.a. de Code van Goede Praktijk voor de kwaliteitstoets, of de datum van in werkingtreding, ...);
 • Een duidelijk signaal geven aan opdrachtgevers, TOP's enz. dat het aangeraden is om nu reeds de nodige bijkomende monsternames en analyses te laten uitvoeren, om in een latere fase de omschakeling naar het tijdelijk handelingskader te versnellen. Dit is alleszins aangeraden in het geval de uitvoering van de werken pas in de loop van 2024 zal worden opgestart. Hierbij zullen de uitloogproeven worden uitgevoerd volgens de beschreven werkwijze in de ontwerpcode.

 

Concreet wil dit zeggen:

 • De opdrachtgevers kunnen, in samenspraak met de erkende bodemsaneringsdeskundige, beslissen om nu reeds uitloogtesten en eventueel afperkend onderzoek of grondwateronderzoek binnen de kadastrale werkzone uit te voeren, om zodoende tijdig voorbereid te zijn;
 • Het resultaat van deze bijkomende onderzoeksinspanningen wordt informatief toegevoegd aan het technisch verslag;
 • De besluitvorming van het technisch verslag mag hier echter nog geen uitspraak over doen. Dit geldt voor:
  • het besluit, inclusief toetsing
  • de opmetingstabel
  • het zoneringsplan
 • In het technisch verslag mag - om verwarring te vermijden - in het uiteindelijke besluit nog geen suffix worden toegekend aan de driedelige code;
 • De erkende bodembeheerorganisaties leveren enkel een conformverklaring af op basis van de huidige officiële systematiek en richtlijnen en vermelden duidelijk dat deze slechts geldig is tot de inwerkingtredingsdatum van het tijdelijk handelingskader. De informatieve besluitvorming volgens het THK zal momenteel nog niet worden geëvalueerd.

 

Het staat de eBSD vrij om - buiten deze officiële documenten - verslagen, rapportages, besluitvormingen aan zijn klant de overhandigen. Ook de erkende bodembeheerorganisaties zijn vrij om adviezen te geven buiten deze officiële documenten om.

Met deze aanpak willen wij een antwoord bieden op de momenteel nog onzekere situatie met betrekking tot het officieel in voege treden van het tijdelijk handelingskader en de sector toch al een basis aan te reiken om zich ten gronde voor te bereiden. 

Indien u vragen heeft, gelieve contact op te nemen met uw erkende bodemsaneringsdeskundige of erkende bodembeheerorganisatie. 

Disclaimer:

De sectorfederaties VEB en VOBAS, noch de erkende bodembeheerorganisaties kunnen er garant voor staan dat de ontwerpcodes en richtlijn in de huidige vorm zullen worden goedgekeurd. Ook kunnen zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de effectieve officiële datum van inwerkingtreding.  

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht