Overleg met de erkende bodemsaneringsdeskundige van 3M m.b.t. grondverzet in het kader van het sitebesluit

20.10.2023

Het sitebesluit ‘PFAS 3M – Zwijndrecht’ is sinds 30/04/2023 van kracht. Met dit Sitebesluit wil de Vlaamse regering een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de PFAS-problematiek verzekeren rond de 3M-fabriek te Zwijndrecht. De erkende bodembeheerorganisaties kregen de voorbije tijd soms het signaal dat er vertraging optreedt bij het overleg tussen de erkende bodemsaneringsdeskundigen die een technisch verslag opstellen voor grondverzet binnen de perimeter van 5 km rond 3M en de erkende bodemsaneringsdeskundige die opereert voor 3M (momenteel is dat Environmental Resources Management - ERM). Om dat overleg vlotter te laten verlopen heeft ERM een aantal suggesties gedaan met betrekking tot de praktische gang van zaken.

Situering: het Sitebesluit

Volgens dit Sitebesluit kunnen uitgravingswerken in het kader van grondverzet (> 250 m³) plaatsvinden zonder dat voorafgaandelijk tot beschrijvend bodemonderzoek en/of sanering door 3M is overgegaan, op voorwaarde dat de erkende bodemsaneringsdeskundige van de eigenaar of gebruiker beschikt over een conformverklaard technisch verslag waarin een nota is opgenomen conform de bepalingen van artikel 3, §2 van het Sitebesluit. Het gaat daarbij om 8 punten die aanvullend in het Technisch verslag dienen uitgewerkt worden.

M.b.t. deze punten, en in het bijzonder over het element omschreven onder sub 7), dient de erkende bodemsaneringsdeskundige(n) aangesteld door de opdrachtgever tot grondverzet, overleg te plegen met de erkende bodemsaneringsdeskundige(n) aangesteld door 3M Belgium bv. Het technisch verslag kan bovendien voor advies aan de OVAM worden voorgelegd.

ERM, aangesteld door 3M Belgium bv om dit overleg op te nemen, krijgt soms vele technische verslagen binnen een beperkt tijdsbestek te verwerken, hetgeen voor vertraging kan zorgen. In geval van hoogdringende dossiers waarbij de werken dienen gestart te worden, kan dit soms tot problemen leiden.

Omdat ERM daarbij soms zeer uitgebreide informatie en documenten krijgt toegestuurd, stelt zij voor om een aantal eenvoudige praktische afspraken in acht te nemen wanneer een technisch verslag aan hen wordt overgemaakt voor bespreking.

Praktische aanpak voor een vlottere verwerking van de technisch verslagen

De volgende maatregelen kunnen ERM helpen om de dossiers sneller en vlotter in behandeling te kunnen nemen:

  • Wanneer het een dringend technisch verslag betreft, of wanneer het om een grote en complexe werf gaat, gelieve dit dan tijdig te melden bij ERM. Zodoende kan dat op voorhand ingepland worden;

  • Een kort voorafgaandelijk overleg via bvb. Teams, waarbij de eBSD de essentie van het Technisch Verslag toelicht en de specifieke PFAS-problematiek in relatie tot het grondverzet op dat terrein uiteenzet, biedt ERM de mogelijkheid om het dossier sneller te doorgronden. Dit overleg is dan het ideale moment om ERM wegwijs te maken in de soms uitgebreide documentatie/bestanden;

  • Vermijd om bij het indienen van het Technisch Verslag bij ERM bestanden extra toe te voegen die niet direct in verband staan met de problematiek van het Sitebesluit. Dit vergemakkelijkt het zoekwerk voor hen;

  • Zorg ervoor dat het technisch verslag up to date is en dat de bovenvermelde 8 punten zeker in het technisch verslag verwerkt zijn, in een duidelijk geordende vorm.

Contact ERM

Gelieve de dossiers over te maken op het speciale aangemaakte email-adres 3M_Sitebesluit@erm.com.

In geval van vragen mag je contact opnemen met Dirk Nuyens (senior partner lead 3M project) dirk.nuyens@erm.com.

Alvast bedankt.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht