Nieuwe toetsingswaarden PFOS & PFOA

04.04.2022

PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken heeft op 01/04/2022 zijn 2de rapport voorgelegd aan de Vlaamse Regering en een bijgesteld handelingskader voor PFOS en PFOA voorgesteld.

Dit tijdelijk handelingskader bevat voorstellen voor nieuwe toetsingswaarden voor bodem, grondverzet, grondverbeteraars, grondwater, drinkwater, afvalwater, bemalingswater, oppervlaktewater, zwem- en recreatiewater en lucht.


Naar aanleiding van dit nieuwe handelingskader heeft OVAM het document "Toetsingswaarden PFOS & PFOA" aangepast. De aangepast versie vindt u in bijlage bij dit artikel. We overlopen de voornaamste wijzigingen en vatten de belangrijkste bepalingen nog eens samen:

Toetsingswaarden voor PFOS en PFOA in bodem:

Het voorgestelde handelingskader houdt rekening met de achtergrondconcentratie in bodem en gaat uit van het voorzorgsbeginsel.

Volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

  • volgens scenarioberekeningen ligt het hoogste blootstellingrisico in woonzones met een moestuin en/of kippen. Daarom werd besloten om voor bestemmingstype III strengere waarden toe te passen.
  • de toetsingswaarde voor bestemmingstype V (industrie) voor PFOS werd verstrengd en in lijn gebracht met de waarde voor recreatie.

Volgende toetsingswaarden worden in afwachting van een bodemsaneringsnorm voorgesteld:

Bestemmingstype

I/II

III

IV

V

PFOS (µg/kg ds)

3,8

3,8* / 18

110

110

PFOA (µg/kg ds)

4,3

4,3* / 89

643

643

*: Voor woonzone waar er moestuinen / kippen met vrije uitloop zijn.

 

Streefwaarden voor PFOS en PFOA in bodem:

VITO heeft in opdracht van OVAM een studie uitgevoerd voor het afleiden van streefwaarden voor perfluorverbindingen: op 50 onverdachte (niet-vervuilde) stalen uit de toplaag (0-20 cm) van Vlaamse bodems werden de perfluorverbindingen (PFAS) geanalyseerd. Volgende streefwaarden voor PFOS en PFOA werden op basis van de studie afgeleid:

Parameter

Streefwaarde

Kwantificatielimiet

PFOS (µg/kg ds)

1,5

0,2

PFOA (µg/kg ds)

1,0

0,2

 

Toetsingswaarden voor PFOS en PFOA in grondwater:

Als voorstel voor bodemsaneringsnorm voor grondwater, geldt de Europese limiet voor drinkwater. Deze bedraagt 0,1 µg/L voor de som van 20 PFAS (PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA PFTrDA, PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFNS, PFDS, PFUnDS, PFDoDS & PFTrDS) en 0,5 µg/L voor de som van alle PFAS ("som totaal PFAS").

De toetsingswaarden voor de individuele stoffen PFOS en PFOA zijn niet meer van toepassing.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht