Kwalitatievere technische verslagen - vormvereisten

09.05.2022

De erkende bodembeheerorganisaties stellen vast dat de behandeling van technische verslagen vaak bemoeilijkt wordt doordat de informatie in het rapport onvoldoende gestructureerd aangeboden wordt. Daarom gaat dit nieuwsartikel in op het aspect vormvereisten. U vindt hier een overzicht van de meest voorkomende onduidelijkheden en tips om deze in uw sjabloon te verhelpen.

De bodembeheerorganisaties zullen strenger reageren op de volledigheid van het technisch verslag. Voor verslagen die vanaf 1 juli 2022 ondertekend worden, kunnen afwijkingen ten opzichte van onderstaande punten leiden tot een niet-conformverklaring:

 

Onderzoeksstrategie

Het is onvoldoende duidelijk welke bemonsteringsinspanning de erkende bodemsaneringsdeskundige leverde. Verschillen tussen geplande en uitgevoerde monstername worden onvoldoende geduid.

Aandachtspunten:

 • Vermeld het aantal vereiste en sommeer het aantal effectief uitgevoerde boormeters en mengmonsters in het kader van de minimale strategie.
 • Vermeld het aantal vereiste en effectief uitgevoerde aanvullende boringen en analyses (vaak deelmonsters) per verdacht punt/zone.
 • Vermeld de relevante parameters.
 • Motiveer afwijkingen tijdens het veldwerk (bv. gestaakte boring) of achteraf (bv. wijziging ontwerp) en de impact op de representativiteit van de uitgevoerde bemonstering.

 

Staalnameverslag en Veldwaarnemingen

De informatie over de staalname en veldwaarnemingen wordt vaak versnipperd aangeleverd (deels in de tekst van het technisch verslag en deels in de bijlagen) waardoor er regelmatig tegenstrijdigheden zijn.  Het is bovendien niet altijd duidelijk op welke informatie de erkende bodemsaneringsdeskundige zich baseert om bijvoorbeeld over te gaan tot het graven van gaten in kader van de asbesttoets of voor de samenstelling van mengmonsters.

Aandachtspunten:

 • Vat de informatie in het technisch verslag samen door middel van een tabelvorm met vermelding van de vaststellingen van stenen, steenachtige materialen en/of bodemvreemde materialen per boorpunt (en opgedeeld per laag bij wisselende vaststellingen).
 • Vermeld in de tabel de gehaltes aan stenen of bodemvreemde materialen (maak gebruik van standaardvorken: <1%, <5%, 5-25%, 25-75%, >75%).
 • Doe dit ook voor gestapelde hopen én addenda voor controlestaalname na uitgraving (bijvoorbeeld: controle 011).
 • Voeg de fotoreportage in bijlage toe. Toon de ligging van boorgaten in hun omgeving. Een close-up foto van een boorgat of printscreen van een publiekelijk raadpleegbare luchtfoto of streetviewafbeelding volstaan niet.

 

In geval van asbestonderzoek wordt extra informatie voorzien in een bijlage asbestonderzoek:

 • Foto’s, beschrijving van de gaten/sleuven in het kader van asbestonderzoek.
 • Rapportering van alle veldgewichten (en verduidelijking waarop de veldgewichten betrekking hebben, …).
 • Resultaten per staal. Vermeld de samenstelling van het staal en het bijhorende certificaat.

 

Evaluatie en interpretatie van de analyseresultaten

De analyseresultaten van de uitgevoerde staalname én van relevante stalen uit voorgaande onderzoeken worden getoetst aan de grondverzetsnormen om tot een driedelige code te komen. Vervolgens interpreteert de erkende bodemsaneringsdeskundige de resultaten op ‘werfniveau’. De bodembeheerorganisaties stellen vast dat de erkende bodemsaneringsdeskundige zijn "denkproces" onvoldoende in het technisch verslag duidt.

Aandachtspunten:

 • Vat de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek samen in een gestructureerde tabel.
  • Gebruik titels om te verwijzen naar de context van het staal, bijvoorbeeld:
   • voorgaand onderzoek
   • minimale strategie of staalname ter hoogte van een verdacht punt met vermelding van welk verdacht punt
   • staalname in kader van de afperking, uitsplitsing, weerlegging
  • Zorg voor een duidelijk naamgeving van de (meng)stalen. Let daarbij op dat de naamgeving dezelfde is als op het analysecertificaat en het xml-bestand.
  • Som de boringen en de opgenomen diepte op, zodat de samenstelling van het (meng)staal duidelijk is.
  • Vermeld de zintuiglijke waarneming zoals bijmenging + soort  / geur / …
  • Vermeld de geselecteerde parameters, inclusief uitloogproeven.
  • Vat de toetsing samen in verschillende kolommen, bijvoorbeeld ten opzichte van waarde voor vrij hergebruik / bodemsaneringsnorm / Bijlage 6 en geef de code na toetsing.
  • Besluit in de laatste kolom met de code na interpretatie van alle gegevens.
 • Werk voor niet-genormeerde parameters een toetsingswaarde uit. Motiveer de gehanteerde methodologie of afleiding.
 • Indien u de relatieve toetsing toepast, voeg de berekeningen toe en motiveer waarom de afwijkende waarde als een uitschieter kan beschouwd worden.

 

Digitalisering

Doordat alle technische verslagen digitaal bezorgd worden, ontvangen de bodembeheerorganisaties heel zware bestanden. De aangeleverde pdf’s bevatten soms tal van ‘interne’ opmerkingen die het bestand nodeloos verzwaren. Dit is vooral het geval voor zoneringsplannen waar bovendien tal van layers aangevinkt staan.

Aandachtspunten:

 • Zorg voor een leesbaar bestand. Verwijder onnodige opmerkingen en layers.
 • Lever indien nodig het zoneringsplan of andere bijlagen in een apart leesbaar bestand aan.
 • Zorg ervoor dat de aangeleverde pdf alle lettertypes ondersteunt en doorzoekbaar is.
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht