Grondverzet in 2020? Controleer de geldigheid van uw conformverklaring!

23.12.2019

Op 1 april 2019 is de nieuwe VLAREBO-regeling van start gegaan. Deze regeling bracht een hoop wijzigingen met zich mee waardoor de geldigheid van de reeds afgeleverde conformverklaringen ingeperkt werd.

De voornaamste wijzigingen in het nieuwe VLAREBO zijn:

 • de inkanteling van de bodemmaterialen

 • nieuwe standaardprocedures en codes van goede praktijk

 • een vernieuwde lijst bouwkundig bodemgebruik / vormvast product

 • een meldingsplicht voor het transport van bodemmaterialen afkomstig van onverdachte terreinen waarbij minder dan 250m³ vrijkomt

 • nieuwe normen

Technische verslagen die sinds 1 april 2019 worden ingediend ter conformverklaring zijn reeds getoetst aan de nieuwe normen. Technische verslagen die vóór 1 april 2019 bij een bodembeheerorganisatie werden ingediend, zijn in de meeste gevallen nog getoetst aan de oude normen.

Het nieuwe VLAREBO stelt dat technische verslagen die vóór 1 april 2019 bij een bodembeheerorganisatie werden ingediend (en opgesteld volgens de oude procedures en getoetst aan de oude normen), geldig blijven ZOLANG de uitgegraven bodem wordt gebruikt in 2019.

Mocht u momenteel:

 • werken in uitvoering hebben waarvan u de grond pas in 2020 gaat toepassen

 • werken in uitvoering hebben waarvan u de grond verder gaat toepassen in 2020

 • werken hebben die pas in 2020 opgestart zullen worden

en waarvoor het technisch verslag ingediend werd vóór 1 april 2019, dan kan u hiermee de gronden in 2020 niet meer toepassen: het technisch verslag zal eerst hertoetst moeten worden aan de nieuwe normen.  Zolang het technisch verslag niet hertoetst werd, zijn ook de reeds afgeleverde grondverzettoelatingen niet meer geldig en kunnen er ook geen nieuwe aangevraagd worden.

Wat houdt een hertoetsing in?

De hertoetsing dient te gebeuren door een erkend bodemsaneringsdeskundige.

 • Indien na hertoetsing blijkt dat het besluit ongewijzigd blijft, kan dit gerapporteerd worden in een eenvoudig briefrapport waarin besloten wordt dat het besluit ongewijzigd blijft. De nieuwe toetsingen dienen in bijlage toegevoegd te worden (bestaande grondverzettoelatingen blijven geldig)

 • Indien na hertoetsing blijkt dat het besluit wijzigt, kan dit gerapporteerd worden in een briefrapport waarin een nieuw besluit geformuleerd wordt. De nieuwe toetsingen, de aangepaste opmetingstabel (eventueel met herrekende volumes) en het aangepaste zoneringsplan dienen in bijlage toegevoegd te worden (OPGELET: mogelijk wijzigt na hertoetsing de milieuhygiënische code van sommige deelpartijen, waardoor de bestaande grondverzettoelatingen niet langer gelden)

Opgelet:

 • indien enkel een hertoetsing gebeurt, krijgt de nieuwe conformverklaring een geldigheidsdatum tot “datum laatste technisch verslag + 2 jaar”

 • indien u een actualisatie (met hertoetsing en terreinbezoek) laat opmaken, krijgt de nieuwe conformverklaring een geldigheidsdatum tot “datum rapport actualisatie + 2 jaar”

Wij raden aan uw erkend deskundige te contacteren om samen na te gaan of een hertoetsing of actualisatie noodzakelijk is.

Grondwijzer heeft op haar site een Excelbestand ter beschikking gesteld waarmee u kan nagaan ofwel uw conformverklaring in 2020 nog bruikbaar is ofwel een hertoetsing of actualisatie noodzakelijk is: Controleer geldigheid CV

Hertoetsingen en actualisaties worden door Grondwijzer aangerekend volgens de geldende tarieven.

Aarzel niet Grondwijzer te contacteren indien u nog vragen zou hebben.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht